کمپرسور ساور ، کمپرسور oil free

کمپرسور ساور ، کمپرسور oil free

گامی نو در حوزه ای جدید از تکنولوژی


با تکمیل ساخت کمپرسورهای گروهHARMATTAN، ساوراولین کمپرسورخشک خودرامعرفی می نماید.۸ مدل از این گروه کمپرسورهای OIL FREE،هم اکنون قابل عرضه به مشتریان میباشد.


ساور با تولید این گروه از کمپرسورهای OIL FREE،خودرا آماده ی ورود به صنایع بیشتری کرده است.صنایعی چون داروسازی ،پزشکی ،شیمیایی وموادغذایی ،کهدرآنها نیازبه هوای کاملا"خالص بسیارضروری است.طراحی وساخت کمپرسورهایHARMATTAN،که تمام مراحل آن توسط گروه ساورصورت گرفت، ساوررا باچالشی جدیدروبرونمود.چالشی که درآن رعایت وبرآورده نمودن تمامی استانداردهای کیفیت درکنارپیش نیازهای لازم کمپرسورهای ساور،بیش ازپیش حساس به نظرمیرسید.

 واما نتیجه ی این چالش بسیار تاثیرگذاراست.                             
                    

باتوجه به طراحی پیستون هایی منحصربفرد که پوششی مخصوص دارند،HARMATTAN نیازی به روغن جهت روانکاری ندارد.نتیجتا" کمپرسورهای هوایOIL FREE بابالاترین کیفیت واطمینان، قابل استفاده درصنایع مختلف می باشد.باتایید موسسه بازرسی ایمنی فنی TüV-SüD آلمان، کمپرسورهای گروهHARMATTAN، براساس استانداردISO 8573-1،دررده یکلاس 0 استاندارد کیفیت هوا قرارگرفتند.دستاوردی که این کمپرسورها را بی رقیب ومنحصربفرد نموده است.


طراحی این گروه ازکمپرسورها برمبنای اصل BOXER PRINCIPLE بوده که مزایای بسیاری دارد.درکنارساختاری تخت، سیلندرها دارای حرکتی یکنواخت وبی صداهستند.همچنین محور کمپرسورازیک میل لنگ 5 تکه ای ساخته شده که بطوردقیقی طراحی شده وتعادل کامل تمام نیروهای داخلی را فراهم می نماید.همانند تمام مدل هایکمپرسورهای ساور،HARMATTAN برای کارکرد شبانه روزی در تمام طول هفته وتا دمای 50 درجه سانتی گراد مناسب می باشد.