صنعت حمل و نقل

img

صنعت حمل و نقل

در صنعت حمل و نقل از کمپرسورها در زمینه های مختلفی استفاده میگردد

لازم به توضیح است که همانند صنایع دیگر در این صنعت نیز ظرفیت و فشار کمپرسورهای هوای فشرده بکار گیری شده براساس کاربرد آنها و نیزدستگا ههایی که توسط هوای فشرده تغذیه می گردند  انتخاب می شوند .
  کمپرسورهایی که با ظرفیت ها و فشار ها متفاوت در قطار های درون شهری و بین شهری - کشتی های باری ، تفریحی و تجاری - هواپیمائی و ..... مورد استفاده قرارمیگیرند از جمله کاربردهای کمپرسورها در این صنایع می باشند